Vysvetlenie nastavení#

<script>
var AitaSettings = {
  content_element_query: 'div.entry-content',
  affiliate_id: '0123456789',
  maximum_ad_count: 10,
  ignored_campaigns: [],
  anchors: {
    target: '_blank',
    class: 'hilight',
    rel: 'nofollow',
    custom_params: {
      data1: 'somevariable',
      something: 'somevariable2'
    }
  }
};
</script>
<script src="https://aita.dognet.sk/js/latest" defer></script>

content_element_query#

// povinné
content_element_query: 'div.entry-content',

Nie je nutné, aby bral Javascript do úvahy text na celej stránke. Úplne stačí ak mu ukážeme kde sa v rámci stránky nachádza majoritná časť textu (content), teda napr. text článku. Ak máme na stránke viacero elementov, ktoré obsahujú text, oddelíme ich čiarkou, teda div#article_body, .some-element, div.some-other-element. Interne sa používa document.querySelectorAll(). Podrobnejšie vysvetlenie ako zistiť správnu hodnotu content_element_query nájdete tu.

affiliate_id#

// povinné
affiliate_id: '0123456789',

Affiliate ID (synonymum pre a_aid) je unikátne číslo, ktoré má pridelené každý publisher siete Dognet.sk. Ak ho neviete, kontaktujte Podporu siete Dognet.sk.

maximum_ad_count#

// nepovinné
// predvolená hodnota je 5
maximum_ad_count: 10,

Nastavuje maximálny počet affiliate odkazov (reklám), ktoré Javascript na vašej stránke automaticky vytvorí. Minimálny počet je 1, maximálny je 10, pričom nikdy sa nevytvorí viacero odkazov v jednom odseku <p></p>. Vždy sa vytvorí len 1 odkaz na odsek.

Odporúčanie

Keďže v každom odstavci sa vytvorí len jeden odkaz a slová sú vysoko cielené, odporúčame nastaviť 10.

ignored_campaigns#

// nepovinné
ignored_campaigns: [],

Zoznam identifikátorov ignorovaných kampaní. Javascript nebude vyhľadávať kľúčové slová patriace ku týmto kampaniam. Maximálne je možné nastaviť 10 ignorovaných kampaní. Aktuálny zoznam identifikátorov je dostupný tu.

Príklad:#

// nebude vyhľadávať slová a frázy patriace kampaniam 4lifedirect.sk a ADVANCE nutraceutics
ignored_campaigns: [‘05fb4217’, ‘79d17162’],

allowed_campaigns#

// nepovinné
allowed_campaigns: [],

Zoznam identifikátorov explicitne povolených kampaní. Javascript bude vyhľadávať kľúčové slová patriace len ku týmto kampaniam. Maximálne je možné nastaviť 10 povolených kampaní. Aktuálny zoznam identifikátorov je dostupný tu.

Príklad:#

// bude vyhľadávať slová a frázy patriace len kampaniam 4lifedirect.sk a ADVANCE nutraceutics
allowed_campaigns: [‘05fb4217’, ‘79d17162’],

Priorita

Nastavenie allowed_campaigns má vyššiu prioritu, ako ignored_campaigns. Ak použijete obe nastavenia súčasne, ignored_campaigns sa nebude brať do úvahy.

Príklad:#

// V tomto prípade sa ignored_campaigns nebude brať do úvahy, pretože je súčasne
// použité aj nastavenie allowed_campaigns. Server vráti len kľúčové slová patriace
// kampani inSPORTline.sk
ignored_campaigns: [‘593eb836’, ‘9cb41070’], // Bighome.sk, BioNatural.sk
allowed_campaigns: [‘3059b44b’], // inSPORTline.sk

anchors#

anchors: {
  target: '_blank', // nepovinné, predvolená hodnota je ‘_blank’
  class: 'my-class', // string; nepovinné; predvolená hodnota je ‘aita-anchor’
  rel: 'follow' // string; nepovinné; predvolená hodnota je ‘nofollow’,
  custom_params: { // objekt; nepovinné
    data1: 'somevariable',
    something: 'somevariable2'
  }
}

Objekt anchors definuje atribúty vytvorených odkazov. Toto konkréten nastavenie by malo za následok vytváranie affiliate odkazov v tvare:

<a href=”http://www.inzerent.sk?a_aid=0123456789&data1=somevariable&something=somevariable2” target=”_blank” class=”my-class” rel=”follow”>slovo</a>

target#

// nepovinné
// predvolená hodnota je ‘_blank’
target: '_blank',

Nastavuje, či sa budú odkazy otvárať v rovnakom tabe, alebo v novom. Možné hodnoty sú _self (rovnaký tab), _blank (nový tab), a _new (nové okno).

class#

// nepovinné
// predvolená hodnota je ‘aita-anchor’
class: 'my-class'

Definuje zoznam CSS tried, ktoré sa priradia ku automaticky vytvoreným odkazom. Toto je vhodné ak chceme zmeniť dizajn odkazov.

rel#

// nepovinné
// predvolená hodnota je ‘nofollow’
rel: 'follow',

Definuje hodnotu atribútu rel. Zoznam povolených hodnôt.

custom_params#

// nepovinné
custom_params: {
  utm_source: 'my-source',
  utm_medium: 'aita',
  utm_campaign: 'my-campaign'
}

Ak potrebujeme pripojiť za automaticky vytvorené odkazy ešte aj vlastné GET parametre (napr. UTM tagy), môžeme tak urobiť pomocou objektu custom_params. Výsledné GET parametre by v tomto prípade boli:

www.inzerent.sk/?utm_source=my-source&utm_medium=aita&utm_campaign=my-campaign